SK / ENG
5 rokov rastu a úspechov
17.6.2008

Aby sme aj naïalej skvalitòovali poskytované služby svojim zákazníkom, staviame nové skladové priestory a v roku 2008 budeme rozlohou, technickým vybavením a rozsahom pôsobnosti patriť k absolútnej európskej špičke. Pre našich terajších a budúcich zákazníkov v súčasnosti ponúkame európskym výrobcom riešenie zložitých logistických požiadaviek s následnou distribúciou kolies v systéme „just in time“. Pri príležitosti 5-teho výročia založenia našej firmy, chcem poïakovať všetkým zákazníkom, dodávateµom a spolupracovníkom za korektný a partnerský prístup, ktorý pomohol našej firme dosiahnuť tie najvyššie ciele.


Copyright © ETOP International
webdesign by lfabrica.sk

www.etop.sk