SK / ENG
PROJEKTY EÚ


Názov projektu:

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI ETOP INTERNATIONAL, S.R.O. PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIE PRODUKČNÉHO PROCESUKód projektu: 313031F636

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Termín realizácie: 11/2017 - 10/2018
Zazmluvnená výška NFP: 200 000,00 Eur
Miestom realizácie projektu je výrobná prevádzka umiestnená v meste Považská Bystrica.

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom inovácie produkčného procesu spoločnosti.

Tento hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:
  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.
Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená na základe dôkladných analýz vedenia spoločnosti ako “Rozvoj existujúceho MSP” a jej úlohou bude inovovať proces výroby hotových kolies.
Realizáciou hlavnej aktivity dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov:
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín - 1 FTE
Počet inovovaných procesov – 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - 1

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

Copyright © ETOP International
webdesign by lfabrica.sk

www.etop.sk